DOPRAVA ZADARMO NAD 60 € | DODANIE V PRACOVNÝCH DŇOCH DO 24 HOD. | BEZPLATNÁ VÝMENA TOVARU | ZĽAVA 10 % NA PRVÝ NÁKUP

Obchodné podmienky

1. Základné údaje
Predávajúci:
REZZIDENT, s. r. o.
Mierová 3 920 01 Hlohovec
IČO: 45 899 843
DIČ: 2023171821
IČ DPH: SK 2023171821


Spoločnosť REZZIDENT, s. r. o., prevádzkuje nákupný portál na stránke www.vyzerajdobre.sk.


Kupujúci:
Kupujúcim sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, alebo hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.
Tovar:
Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portále (najmä cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portále vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené obratom na účet kupujúceho.

2. Objednávanie tovaru, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portále predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť  akceptovaná  predávajúcim v súlade s obchodnými podmienkami, inak zmluvný vzťah nevznikne.
Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy nie je potrebná registrácia kupujúceho na nákupnom portáli www.vyzerajdobre.sk.


Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho.
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými obchodnými podmienkami.
Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu.


Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie objednávky nie je akceptáciou objednávky predávajúcim.
Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu. V akceptačnej správe predávajúceho bude uvedené: „Vaša objednávka č. .. bola akceptovaná a expedovaná."
Ak predávajúci nebude schopný akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu alebo ak navrhne jej zmenu, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny.


Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho.


V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, prípadne vykonať overenie správnosti e-mailovej adresy alebo mobilného čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) ruší od začiatku.


V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru s tým, že je nieje povinný znášať náklady už realizovanej dopravy a ani žiadne iné náklady doručovania tovaru.

3. Platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky.

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v 4. a 5. kroku objednávania tovaru na nákupnom portáli):
1. hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka)
- pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu  a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.
2. bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky:
a) Platbou platobnou kartou
b) Platbou prevodom prostredníctvom internetbankingu
- kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru.

Ak bola kúpna cena zaplatená vopred pred potvrdením objednávky predávajucim a tá nebude potvrdená a odoslaná ani do 14 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude následne vrátená kupujúcemu na účet bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 dní . V prípade odmietnutia objednávky kupujúcim alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy uhradenej vopred kupujúcim ešte pred jeho doručením má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny a tá mu bude vrátená na účet ihneď bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 dní. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán.

Viac v sekcii Doprava a platba


4. Dodanie tovaru
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci.

Cena prepravných služieb na území Slovenskej republiky a v Českej republike:

1. Packeta - Výdajné miesto (iba na území Slovenskej republiky)
Objednávka do 60 € - cena za dopravu 2,50€
Objednávka nad 60€ - cena dopravy ZDARMA

2. Slovenská pošta (iba na území Slovenskej republiky)
Objednávka do 50 € - cena za dopravu 3,99€
Objednávka nad 50€ - cena dopravy ZDARMA

3. Kuriérom prepravnej spoločnosti (na území Slovenskej republiky)
Objednávka do 10 € - cena za dopravu 5,99€
Objednávka do 50 € - cena za dopravu 3,99€
Objednávka nad 50 € - cena dopravy ZDARMA

4. Doručenie tovaru do Českej republiky - iba kuriérom prepravnej spoločnosti GLS s platbou za tovar vopred
Objednávka do 60 € -    cena za dopravu 7,99€
Objednávka do 100 €    - cena za dopravu 4,99
Objednávka nad 100 € - cena dopravy ZDARMA

Objednávky na dobierku- pre všetky spôsoby doručenia
Objednávka od 0 € -  cena za dobierku 1€

Objednávky s úhradou vopred- Apple pay, Google pay, Online platba kartou, prevodom na účet vopred
Objednávka od 0 € - cena za úhradou vopred ZDARMA

 

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom.


Kupujúcemu bude účtovaná cena prepravy podľa aktuálneho cenníka platného v deň uzavretia zmluvy. V prípade špeciálnych akcií predávajúceho, ktoré budú viditeľne označené, nebude kupujúcemu účtovaná cena dopravy.


Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.vyzerajdobre.sk. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy.


Vydanie tovaru kupujúcemu je možné, len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky.

Predávajúci, prepravná spoločnosť je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo telefonicky. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5. Záruka, reklamačný poriadok
Záručná doba na všetky produkty zakúpené v internetovom obchode VyzerajDobre.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia.
 
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne na predajni spoločnosti  REZZIDENT, s. r. o., Pribinova 1a, 920 01 Hlohovec predložením tovaru a dokladu o kúpe alebo odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi na adresu predávajúceho.
 
K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje (Viac informácii v sekcii Reklamačný poriadok).
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 

Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi.

Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 14 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

Pravidlá alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS)

Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ARS.

https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva kupujúceho, vydá ARS kupujúcemu odôvodnené stanovisko. Kupujúci má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa na podávanie podaní alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v elektronickej podobe a formulár návrhu na začatie ARS: 

ars@soi.sk

adr@soi.sk

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi


6. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, e-mailom alebo telefonicky ) na
REZZIDENT, s. r. o.
Pribinova 1a,  Hlohovec 920 01
E-mail: admin@vyzerajdobre.sk
Telefón: +421 948 618 018

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

https://www.vyzerajdobre.sk/img/cms/vratenie_tovaru.pdf

V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru . Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcim nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s obchodnými podmienkami a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.

V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Predávajúci sa zaväzuje pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu cenu za predmetný tovar. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby za predmetný tovar, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov za dodanie tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia budú vrátené kupujúcemu všetky platby, ktoré boli od neho prijaté na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci za zaväzuje že do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zašle tovar späť alebo ho odovzdá predávajúcemu osobne.

Viac informácii v sekcii Vrátenie tovaru.

Orgán dozoru ochrany spotrebiteľa:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23 
e-mail: info@soi.sk

Obmedzenia práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo z dôvod vylúčených podľa ustanovení zák. č. 102/2014

 

7. Ochrana osobných údajov
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, uvedené v registračnom formulári, objednávke, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.


Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho admin@vyzerajdobre.sk alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu predstavujúcu sídlo predávajúceho.


Prevádzkovateľ internetových stránok www.vyzerajdobre.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo sms správami prípadne iným vhodným spôsobom.

8. Záverečné ustanovenia
Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov.


Pre doručovanie e-mailov adresovaných predávajúcemu platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou.


Oznámenia doručované prostredníctvom kuriérskej služby GLS budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením kuriérskej služby.


Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.


Kupujúci potvrdzuje, že vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením obchodných podmienok na www.vyzerajdobre.sk pri ukončení procesu objednávania, sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (reklamačný poriadok, vrátenie), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Hlohovci dňa 1.12.2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.